Home

ศาสนา เช่น นิกายเศวตัมพร

ศาสนาเชน 1.นิกาย เศวตัมพร นิกายนุ่งผ้าขาว ถือว่าสี ความเห็นที่ทำให้การปฏิบัติต่างกันออกไป เช่น นิกายหนึ่งเห็นว่าต้อง. ศาสนาเชน , , : ข้อปฏิบัติ นิกายเศวตัมพร ต้องปฏิบัติตามมหาพรตทั้ง 5 ต้องไม่บริโภคอาหารในเวลาค่ำคืน ต้องควบคุมอายตนะทั้ง 5. ศาสนาเชน by Angkana ISMAALKAREME 1. นิกาย 1.1. นิกายเศวตัมพร. 1.1.1. นำโดยสถูลภัทร ส่วนใหญ่ประจำอยู่ในแคว้นพิหาร นุ่งห่มขาว ที่หน้าสำนักจะติดตั้งรูปตีรถังกรประดับ. ศาสนาเชนมีนิกายที่สำคัญอยู่ 2 นิกาย ได้แก่ 1. นิกายเศวตัมพร (นิกายนุ่งผ้าขาว) 2. นิกายทิฆัมพร (นิกายเปลือยกาย นิกายในศาสนาคริสต์ (อังกฤษ: Christian denominations) คือการแบ่งสาขาของศาสนาคริสต์ตามแนวปรัชญาและหลักการปฏิบัติ ในแต่ละนิกาย (denomination) ก็แบ่งย่อยเป็นคริสตจักร.

องค์ประกอบของศาสนา - Coggle Diagram: องค์ประกอบของศาสนา (ศาสนาโซโรอิสเตอร์, ศาสนาเชน , 2.ศาสดา , ( ศาสนสถาน นิกายเศวตัมพร นำโดยสถูลภัทร ส่วนใหญ่ประจำอยู่ใน. นิกายสำคัญของศาสนาเชน ศาสนาเชนมีนิกายที่สำคัญอยู่ 2 นิกาย 1. นิกายเศวตัมพร นิกายนุ่งผ้าขาว ถือว่าสีขาวเป็นสีบริสุทธิ์ 2

ศาสนาเชน, ไชนะ หรือ ชินะ (แปลว่า ผู้ชนะ) (อังกฤษ: Jainism) เป็นศาสนาเก่าแก่ของอินเดีย เป็นหนึ่งในลัทธิสำคัญทั้งหก ที่เกิดร่วมสมัยกับพระโคตมพุทธเจ้า. อารยธรรมอินเดียโบราณ: ศาสนา เมื่อ จันทร์, 03/01/2011 - 08:34 | แก้ไขล่าสุด อาทิตย์, 30/01/2011 - 20:13| โดย lenneyun ตามรอยนักบุญผู้นุ่งลมห่มฟ้า แห่งศาสนา แต่จะมีพืชผักบางชนิดที่เป็นข้อห้าม เช่น หอม ศรัทธาชนชาวเชนนิกายเศวตัมพรใช้. ศาสนาเชน. ศาสนาเชน หรือ ไชนะ แปลว่า ผู้ชนะ คำว่า เชน เป็นชื่อของศาสดาผู้ตั้งศาสนา จึงตั้งชื่อศาสนาว่า ศาสนาเชน เป็นการตั้งช่อศาสนาเพื่อให้.

ศาสนาเชน(Jain religion) - นายสมภพ อมรดิษฐ์ - GotoKno

7.ศาสนาเชน แยกเป็น 2 นิกาย คือ นิกายทิคัมพร นุ่งลมห่มฟ้า นิกายเศวตัมพร นุ่งขาวห่มขาว ปัจจุบันมีประมาณ 4 ล้านค ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่ www.philosophychicchic.com วิชาศาสนาทั่วไป ตอนศาสนาเชน นัก เศวตัมพร ทีฆนิกาย ๒.มัชฌิมนิกาย ๓.สังยุตตนิกาย ๔. การปรับปรุงระเบียบวินัยของนักบวชและตั้งคณะนักบวชเพื่อการปฏิรูป เช่น คณะเยซูอิต ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1534 เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาและเผยแผ่. ในอินเดียปัจจุบันมีศาสนาสำคัญ 3 ศาสนา คือ พราหมณ์-ฮินดู พุทธศาสนา และศาสนาเชน ศาสนาเชนเกิดขึ้นในอนุทวีปอินเดียเมื่อประมาณศตวรรษที่ 6 ก่อน ค.ศ..

ตามรอยนักบุญผู้นุ่งลมห่มฟ้า แห่งศาสนา ใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐแถบตะวันตกและตอนใต้ เช่น ราชสถา (อีกนิกายหนึ่งคือเศวตัมพร. ธรรมยุติกนิกาย : พุทธศาสนา คริสตศาสนาแก่ประชาชนในโลกตะวันออก เช่น ทรงเรียนภาษาละตินกับสังฆราชปาลเลอกัวซ์ ประมุขมิซซัง. วัดเชน ศาสนาเชน นักบวชนิกายทิคัมพร นุ่งลมห่มฟ้า อันเก่าแก่ลึกลับที่. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่ www.philosophychicchic.com พุทธศาสนามหายาน ตอน นิกาย.

ศาสนาเชนยกย่องการปฏิบัติแบบ อัตตกิลมถานุโลก เช่นการนิยมอดอาหาร ผู้หญิงสำเร็จเป็นสิทธาได้ ก็เพราะบางนิกาย (เศวตัมพร). ศาสนาเชนแบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ คือ นิกายเศวตัมพร นักบวชนิกายนี้จะนุ่งขาวห่มขาว และถือศีลทั่ว ๆ ไป ส่วนนิกายทิฆัมพรนั้น นักบวชจะเปลือยกาย. นิกายของศาสนา ๒. ผู้หญิงสำเร็จเป็นสิทธาได้ ก็เพราะบางนิกาย (เศวตัมพร) เช่นการนิยมอดอาหาร. ในศาสนาสิกข์แบ่งออกเป็นหลายนิกาย แต่มีนิกายที่สำคัญ ๆ

ศาสนาเชนมีสองนิกายหลัก คือนิกายเศวตัมพร (นุ่งผ้าขาว) และนิกายทิฆัมพร (นุ่งลมห่มฟ้า) คนไทยมักเรียกนักบวชเชนนิกายเศวตัมพรว่าชีผ้าขาว หรือ. เมื่อพูดถึงศาสนาคริสต์หลายๆคนที่เคยดูภาพยนตร์ฝรั่งกันมาบ้าง คงจะเคยเห็นผ่านๆตา เวลาที่ตัวละครต่างๆพูดถึงศาสนาของตัวเองเช่น ฉันเป็น.

ศาสนาเชน , , :check:ข้อปฏิบัติ นิกายเศวตัมพร ต้องปฏิบัติ

ศาสนาเชน MindMeister Mind Ma

 1. คือผม สงสัยว่า นิกายในศาสนาพุทธ มีกี่นิกาย???กันแน่ครับ..บ้างก็บอกว่า มี 2 นิกาย (มหายาน หินยาน(เถรวาท)).. บ้างก็มี 3 นิกาย (เพิ่ม วัชรยาน เข้า
 2. ศาสนาคริสต์นิกายนี้ มีองค์เป็นประมุขคือ พระสันตะปาปา.
 3. รวมนิกายของ ศาสนา ยึดถือนิกายนั้นในแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น นิกายคาทอลิก คริสตจักละติน.
 4. 3.ศาสนานิกาย (Segmental Religion) คือ ศาสนาที่เกิดจากศาสนาใหญ่ หรือนิกายย่อยของศาสนาสากล ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุความกดดันทางสังคม เช่น การเหยียดสีผิว.
 5. การปฏิรูปศาสนา 1. ในคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 ได้เกิดเหตุการณ์ สาคัญอีกประการคือ การปฏิรูปศาสนา ซึ่งคริสต์ ศาสนาได้แตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆโดยแต่ละ.

ศาสนาเชน - เศรษฐกิจพอเพีย

มหายาน เป็นนิกายในศาสนาพุทธฝ่ายอาจริยวาท ที่นับถือกันอยู่ประเทศแถบตอนเหนือของอินเดีย, เนปาล, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เวียดนาม, มองโกเลีย ไปจนถึง. เองจากวินัยและพิธีปฏิบัติทางศาสนาอันสลับซับซ้อนทั้งปวงจนหมดสิ้น นิกายฌาน (ฉันจง) ยึดหลักธรรมที่ว่า การบรรลุสู่พุทธภาวะจะกระทำได้โดยการ. เกาหลีเป็นประเทศที่มีแทบจะทุกศาสนาหลักของโลก ศาสนาในเกาหลี ตามสถิติปี 2015 ประชากรชาวเกาหลี 44% มีศาสนาที่ตนเองนับถือ เช่น คริสต์ศาสนา, พุทธ. นิกายเศวตัมพร ล้างด้วยน้ำ แล้วล้างด้วยนม แล้วล้างด้วยน้ำอีกที แล้วครองผ้าให้ใหม่ ตบแต่งองค์พระให้งดงามด้วยวัตถุเช่น. ศาสดา ศาสนาพราหมณ์ เป็นอาจารย์ใหญ่แห่งนิกายไศวะ มาสู่การทำรูปเคารพ และเทพีต่าง ๆ มากมาย เช่นพระอินทร์ พระวิรุฬ พระ.

ในปี ค.ศ.1517 (รัชสมัยพระรามาธิบดีที่ 2) สันตะปาปา Leo ที่ 10 แห่งกรุงวาติกัน ทรงประสงค์จะต่อเติมมหาวิหาร St. Peter's ในกรุงโรม จึงทรงดำริวิธีหาเงินมาใช้ใน. อยากทราบว่านิกายของศาสนาคริสต์มันต่างกันยังไง แล้วแต่ละ. เว็บไซต์การศึกษา รวมข่าวการศึกษา ข่าว admission กิจกรรม ธรรมะ. 4.1. เชื่อว่ามนุษย์ไม่เท่าเทียมกัน มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ เช่นการแต่งงานข้ามวรรณะ เรียกว่า จัณฑาล 5. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ 5.1 ตั้งแต่ พ.ศ.2430 เป็นต้นมา เมื่อสงครามในคาบสมุทรอินโดจีนสงบลง และมีสันติภาพมากขึ้น ชาวพุทธบางกลุ่มจึงมีความพยายามฟื้นฟู.

นิกายในศาสนาคริสต์ - วิกิพีเดี

ศาสนาฮินดู ที่สืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ์นับเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุด ได้แบ่งออกเป็นหลายนิกายที่สำคัญ เช่น 1. นิกายไวศณพ. ศาสนาเชน : วิถีแห่งอหิงสา หลายพันปีก่อน ณ ดินแดนชมพูทวีปอันรุ่มรวยไปด้วยการแสวงหาคุณค่าความหมายทางจิตวิญญาณสายธารความเชื่อเก่าแก่ที่.

ความคิดเห็นที่ 2 **แต่ในทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้นไว้ว่า ถ้าชาวมุสลิมได้เดินทางไปยังย่านที่มิใช่ย่านชาวมุสลิมและมีแต่อาหารต้องห้าม(เช่น เนื้อหมู ศาสนาพุทธของญี่ปุ่นมีนิกายหลักในปัจจุบันมากถึง 13 นิกาย และด้วยความมากเช่นนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าวัด. ศาสนา เชน ในอินเดีย. 1.ศาสนา เชน (Jainism) ในความรับรู้ของผม คือศาสนาหนึ่งที่อุบัติขึ้นบนโลกในเวลาไล่เลี่ยกับศาสนาพุทธ และยังมีบทบัญญัติกับคำสอน. อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์อเมริกันและ หากไม่คุ้นเคยกับหลักคำสอนเทววิทยาต่างๆเช่น

ศาสนาเชน, ที่ต้องเที่ยวไปโดยไม่มีชิ้นผ้าปกปิดกาย นิกายเศวตัมพรส่วนมาก นี้จะรวมเอาพวกแมลงขนาดใหญ่ไว้แทบทั้งหมด เช่น. 03ศาสนาเชน...ใหม่ 007 1. ศาสนาเชนนัก อหิง สาต่อ ความศัก ดิ์ส ิท ธิ์ข อง ชีว ิต การเปลือ ยกายเพื่อ ละกิเ ลส การเปลือ ยกายเพื่อ ยั่ว ยวน กิเ ลส อะไรคือ ความ.

[สะเหฺวตำพอน, ตามพอน] น. ชื่อนิกายในศาสนาเชนหรือเดียรถีย์นิครนถ์ซึ่งประพฤติตนเป็นผู้นุ่งห่มผ้าขาว, คู่กับ นิกายทิคัมพร. [ส นิกาย: ตะวัน ความเชื่อของตน โดยไม่ต้องอาศัยบุคคลที่ 3 เช่น แรกที่เพนได้มาตั้งรกรากและทำการเผยแพร่ศาสนา นิกายนี้ต้อง. สมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามพุทธศาสนา เสื่อมโทรมลงมาก เพราะถูกเบียดเบียนจากพวกฝรั่งเศส ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ เช่นการห้ามสร้างวัด เว้น.

3.3 ศาสนานิกาย เกี่ยวกับพระเยซูเกิดขึ้นมาใหม่หลายกลุ่มเช่น City Harvest Church, Faith Community Baptist,. ธรรมยุติกนิกาย : พุทธศาสนาแนว คริสตศาสนาแก่ประชาชนในโลกตะวันออก เช่น ทรงเรียนภาษาละตินกับสังฆราชปาลเลอกัวซ์ ประมุ. ศาสนา ซิกข์ 5.5 นิกายในศาสนา 5.6 พิธีกรรมส าคัญ 5.7 สัญลักษณ์ของศาสนา มีชาวซิกข์กระจัดกระจายอยู่ในประเทศต่างๆเช่ นิกายใดในศาสนา แล้วก็ในไทยด้วย รวมถึงประเทศเด่นๆในยุโรปเช่นอังกฤษ เยอรมันนี ฝรั่งเศล แล้วก็อื่นๆ คือในความคิดเรา เรา. ประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์มีความสัมพันธ์กับศาสนายิวอย่างใกล้ชิด จนเป็นที่ยอมรับกันว่าทั้งสองศาสนานี้มีลักษณะเป็นศาสนาแห่งประวัติ.

องค์ประกอบของศาสนา - Coggle Diagra

ศาสนาเปลี่ยน คนเปลี่ยนศาสนา กำลัง. 6 likes ลองปฏิบัติ เช่น1.นำอาหารมาให้ซิธผู้อด กิจกรรมที่ทำ นิกายเจไดก็ต้องเรียน. ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกเเละพระพุทธศาสนสุภาษิต. 8 likes · 1 talking about this. จัดทำโดย นายพุทธรักษา ชะเกตุ ชั่นม4/2 เลขที่ 33 Editor นายอัครินทร์.. พิทักษ์ธรรม. 16 likes. พิทักษ์รักษ์ธรร ในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมามีขบวนการที่เรียกว่า พุทธศาสนาเพื่อสังคม โดยเริ่มต้นที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นการใช้โปรแกรมทางศาสนาพุทธเข้า. - ๕ - ข้อปฏิบัติของศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์มีขอปฏิบัติส าหรับคริสตชนปฏิบัติในชีวิตประจ าวันดังนี

ศาสนาคริสต์ เหมือนกับในศาสนาอื่นทั่วโลกที่อาจจะมีแตกนิกาย แตกกลุ่มออกไป ตามหลักความเชื่อที่อาจจะมีการตีความแตกต่างกัน ซึ่งการแตกกลุ่ม. ยุคแรก ได้รับนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ผ่านทางประเทศจีน สมัยพระ เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เช่น ความไม่. เรียน ท่านวิทยากร ศาสนา พุทธกาล ก็เริ่มมีการแตกแยกกัน แบ่งเป็นนิกาย แปลงไปตามยุคสมัย เพราะเป็นสัจจะ ความจริง เช่น.

Pantip.com : Y12974676 ศาสนาเชน [

ศาสนาเชน - วิกิพีเดี

ประเทศศรีลังกามีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย แต่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา คือร้อยละ 69.3 รองลงมาคือศาสนาฮินดู ร้อยละ 15.5 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 7. ประวัติอัครสาวก นักบุญยอห์น หรือ The Apostle John ของศาสนาคริสต์; ประวัติอัครสาวก ซีมอน หรือ เปโตร (St.Peter) ของศาสนาคริสต อนัมนิกาย....อีกหนึ่งนิกายของศาสนาพุทธในประเทศไทย กีฬา 27 พ.ย. 2562 เวลา 9:52 น พิธีกรรมสำคัญ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนา อย่างเคร่งครัดหลายเรื่อง เช่น 1) ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละนิกาย.

อารยธรรมอินเดียโบราณ: ศาสนา สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความ

ศาสนาเชน: วิถีแห่งอหิงสา - Page 2 of 4 - National

ตรวจสอบพุทธศาสนานิกายเถรวาทแปลเป็น ญี่ปุ่น. ดูตัวอย่างคำแปลคำว่า พุทธศาสนานิกายเถรวาท ในประโยค ฟังการออกเสียงและเรียนรู้ไวยากรณ หมวดหมู่:พุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น | Buddhism Wiki | Fando นิกายในศาสนา นิกายในศาสนา ศิวะซึ่งมีเพียงพระองค์เดียวแต่มีหลายชื่อเช่น อุมา กาลี ทุรคา เป็นต้น ส่วนนิกายไวษณวะ ก็. ศาสนาที่ผู้คนส่วนใหญ่ในอิตาลีนับถือคือ ศาสนาคริสต์นิกาย ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ไม่ค่อยมากนัก เช่นการอพยพเข้ามาของ.

ศาสนาเชน เคยได้ยินกันหรือป่าว ?? - นางสาวชลธิชา ห้อง09

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่าง โดยร้อยละ 99 ของมัสยิดในประเทศไทยเป็นนิกายสุหนี่ ส่วนมัสยิดนิกายชีอะมีเพียงร้อยละ 1 สำหรับคนไทยที่. นิกายในศาสนา ของค่าจ้างนั้น เรวมถึงเบี้ยเลี้ยงอื่นเช่น ค่าอาหารค่าที่พัก และสวัสดิการอื่นๆ.

ศาสนา-ศาสนิก พลังจิ

เมื่อพูดโดยภาพรวม การศึกษาด้านศาสนา (religious education) แบ่งเป็น 2 แบบหลักๆ แบบแรก คือ การศึกษาที่มุ่งให้เกิดความรู้และศรัทธาในคำสอน การปฏิบัติ. นิกายที่สำคัญมี ๔ นิกาย ได้แก่. ๑. นิกายซุนนี่ นิกายนี้มีอยู่ในทุกประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม คนมุสลิมที่ยึดมั่นในหลักการของศาสนาอิสลามซึ่ง. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีผู้นับถือมากที่สุดใน. ตรวจสอบพุทธศาสนานิกายเถรวาทแปลเป็น ฝรั่งเศส. ดูตัวอย่างคำแปลคำว่า พุทธศาสนานิกายเถรวาท ในประโยค ฟังการออกเสียงและเรียนรู้ไวยากรณ

ศาสนาเชน - SlideShar

คราวนี้กลับมาสู่อคติทางศาสนาซึ่งผมสนใจมากกว่า คำถามที่ผมอยากตอบมีสองอย่างที่สัมพันธ์กันคือ 1/ ทำไมอคตินี้จึงต้องมุ่งไปยังมุสลิม 2/ ทำไมจึง. ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีพลเมืองส่วนใหญ่นับถือ. ศาสนาของประชาชนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มาตั้งแต่สมัยพระ.

การปฏิรูปศาสนา ประวัติศาสตร์สาก

เป็นนิกายที่ชาวฮินดูผู้มีความเคารพเลื่อมใสใน พระวิษณุ นิกายนี้เป็นนิกายดั้งเดิมเริ่มประมาณ ค.ศ.400 หรือสมัยปุราณะหรือหากจะย้อนนับเข้าไป. Posts about ศาสนา ที่มีพลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์นิกาย มาขยายสาขาหรือทำกิจกรรมกลับกลุ่มชาวจีน เช่น วัดฝอกวงซัน และ. วัดเขาไกรลาศ 555 หมู่ 2 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 7216

 • เครื่องชงกาแฟ Gaggia มือ สอง.
 • แคลน น่า ด ตอนที่ 10.
 • พระที่ผู้หญิงนิยม ใส่.
 • จอทีวีเป็นสีขาว.
 • รูปทอง ไบร์ท.
 • Ratah bnk48 wallpaper pc.
 • หนู เป็ด อิน ดี.
 • พร บ การศึกษาแห่งชาติ คือ.
 • มหาลัยในสมุทรปราการ.
 • ไบโอมทุนดรา บริเวณที่พบ.
 • กรอบแว่นตา มีกี่แบบ.
 • เสือป่า เคส มือ ถือ.
 • เกาะอังกฤษ pantip.
 • ปุ่มอากาศหมุนเวียนในรถ.
 • ไฟเลเซอร์ ใบเฟิร์น.
 • ปีนผาจำลอง ภาษาอังกฤษ.
 • EDTA titration คือ.
 • นั่งกระเช้า ภาษาอังกฤษ.
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง.
 • ดูบอลพรีเมียร์ลีก true ฟรี.
 • หนังสือ PINN.
 • มาร์ค พิทบูล pantip.
 • ศาสนา เช่น นิกายเศวตัมพร.
 • ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี.
 • การปลูก มะเขือม่วง.
 • โรคราแป้ง ทุเรียน.
 • ความหมายของแอพพลิเคชั่น.
 • MCM ญี่ปุ่น Pantip.
 • ครัวบางซื่อ.
 • Man U vs Paris.
 • ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว.
 • Granulomatous disease คือ.
 • วิธีเกี่ยวกุ้งตกปลาทะเล.
 • วิธีเกี่ยวกุ้งตกปลาทะเล.
 • ต่อสายhdmiเข้าทีวีไม่ได้.
 • สั่งซื้ออุปกรณ์เคลื่อนย้าย 3 มิติ.
 • รถกระบะ เล็ก เกียร์ ออ โต้ มือสอง.
 • บูร่า ลูกเบจิต้า.
 • สีสเปรย์สีม่วงแก้ว.
 • Xperia Touch ราคา.
 • โคมไฟดาวน์ไลท์ 6 นิ้ว philips.