Home

ตัวอย่างโครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 1 2. ขอบเขต 1 3. ค าจ ากัดความ 1 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 2 5 ประโยชน์ของการจัดทำคู่มือการใช้งาน. 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนหลั

คู่มือการปฏิบัติงา

คู่มือการปฏิบัติงานจะระบุภาพรวมของงาน แนวคิดในการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน ฯลฯ ไว้ เช่น ข้อควรระวังในการดูแลสินค้าxx หรือ ลำดับขั้นตอนการ. การปฏิบัติงาน และจัดทําขั้นตอนการปฏิบ ัติงาน (Flow chart) ประกอบกับ ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/255 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการ; คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทดสอบรายการทางบัญชีและภาษีอาก คู่มือการปฏิบัติงาน งานและอีกประการหนึ่งเพื่อใหการด าเนินงานโครงการตาง ๆ ในแผน การจัดหา ไดแก การจัดซื้อ การจัด. คู่มือการปฏิบัติงาน. คู่มือ คือการอธิบายหรือให้รายละเอียดของการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จ โดยผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการ.

หลักการทำคู่มือการใช้งาน (User manual) - WordProcessing02-255

คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี จัดท าโดย นางสายชล งามพันธ คู่มือการปฏิบัติงานการเงินส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน : การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่า

วัตถุประสงค ์ของการจ ัดทําคู่มือ 1 2. การปฏิบัติงานกระบวนการงบประมาณ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการ สปค. การจัดทําคําขอ. โครงการการจัดการความรู้ กองบริการการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙. เรื่อง การจัดทำคู่มือ. การ. ปฏิบัติงาน ***** การเริ่มต้นจัดทำแผนงานโครงงาน . OHS-MS ISO 45001:2018 เน้นการมี ส่วนร่วม. ภาพรวมระบบ ISO 45001:2018มีความแตกต่างจาก ISO 14001 หรือ ISO 9001 อย่างไร?. ระบบ ISO 45001 หรือ ชื่อเต็ม Occupational Health. คู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) คืออะไรแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี แบบ งผง.01 แผนปฏิบัติการประจําปี ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ (แบบฟอร์มอยู่ในภาคผนวก ก) ส่วนที่ 1 : ข้อมูล.

Video:

การจัดการความรู้ (Km) คู่มือการปฏิบัติงา

ตัวอย่างการเขียนโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาจิตสมาธิ.. 1. หลักการและเหตุผ ตัวอย่างโครงการด้านศึกษา วิจัย: ดาวน์โหลด: 14/11/2018: ตัวอย่างโครงการอบรมสัมมนา ดูงาน: ดาวน์โหลด: 14/11/2018: คู่มือการเขียนโครงการ: ดาวน์.

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก. ตัวอย่างการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบของสายอำนวยการ บริหาร กับ สายปฏิบัติการ ทั่วไป ต่างกันนะ. คู่มือการจ ัดซื้อจัดจ้างโครงการ ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเบ ื้ การปฏิบัติงานให้เป็นไปในท ิศทางเด ียวกั

มารู้จักกับวิธีสร้างคู่มือที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 1. ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ → ตัวอย่างการจัดทำคู่มือ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยเงินรายได้ งานคลัง คณะแพทย์ศาสตร
 2. 28/04/2015 ตัวอย่าง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานเพศศึกษ... 28/04/2015 ตัวอย่าง โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์และจัดตั้..
 3. คู่มือการปฏิบัติงาน เนินการเริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนการด าเนินการโครงการ มผช. จัดส่งตัวอย่างไปตรวจสอ
 4. การจัดทำคู่มือการ เอกสารประกอบการประชุม พร้อมตัวอย่าง การประชุมเชิง รายชื่อกระบวนงานพร้อมคู่มือการปฏิบัติงานที่.
 5. 2. ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน. 3. บัญชีรายชื่อเอกสารตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน. 4. โครงร่างของคู่มือปฏิบัติงานหลัก. 5
 6. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2552- ัฐ 255

คู่มือการจัดทำโครงการ. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตัวอย่างการจัดทำปกนอก ตัวอักษรขนาด 16. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุ หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ที่โครงการจัดทำและเผยแพร่) หนังสือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้า คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล ช่วงหลังการจัดโครงการ. ภายหลังการจัดโครงการเสร็จสิ้น จะต้องทำการสรุปผลการจัดโครงการโดยอาจแบ่งได้เป็น ๒ ส่วนดังนี

คู่มือการปฏิบัติงานของ TA กรมสรรพากร - The Revenue

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 1 2. ขอบเขต 1 3. ค าจ ากัดความ 1 4. ตัวอย่าง.
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน ประวัติผู้จัดท าคู่มือ 106. ง สารบัญภาพ ภาพ หน้า 1 โครงสร้างของงาน 8 17 ภาพตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ 7
 3. เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ 9.2.2 จัดโครงการให้ความรู้ การ เทคนิคในการปฏิบัติงาน บทนี้จะแสดงถึงความเป็น.
 4. ในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ นั้นเป็นการท างาน 1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือ เพียงพอ ให้ด าเนินการแจ้งโครงการ.
 5. ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างเอกสาร คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายงานของโรงเรียน - สื่อการสอนฟรี.co

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงา

แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนัก/กอง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) • [ คลิก..ดาวน์โหลด ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ Author: user Last modified by: sKzXP Created Date: 2/26/2011 9:21:00 PM Company: HOME Other title หนังสือคู่มือการปฏิบัติการจัดทำโครงการ 2 ที่ได้ให้นโยบายต้องการเห็นทุกโรงเรียนปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ. การจัด. คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุุคล: ฝ่ายบริหารทั่วไป. 1. การจัดทำรายงานควบคุมภายในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล. 2

การเริ่มต้นจัดทำแผนงานโครงงาน Ohs-ms Iso 45001:2018 เน้น

 1. 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ มีความปลอดภัยสูง ขอบเขตของงา
 2. ปรากฏตามคู่มือการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-256
 3. การจัดทําคู มือ 1.2 ความเป็นมาของโครงการและขอบเขตการจ ัดทําคู่มือ ที่เข าใจได ง ายสําหรับผู บริหารและผู ปฏิบัติงาน.

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้ าตามความเหมาะสมแก่หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งนี้ การจัดท าคู่มื คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (แผน 1+2) 3 ส่วนที่ 1 หลักการ และแนวทางการจัดทำแผน 1

คู่มือ. การจัดทำ พร้อมปัญหาอุปสรรคและความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการ. ปฏิบัติงานจัด. คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 คู่มือการปฏิบัติงานสนาม การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 256 คู่มือการปฏ ิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การบริหารโครงการเง ินกู้จากต่างประเทศ ส่วนโครงการเง ินกู้และกิจการต ่างประเท การปฏิบัติงาน ตัวอย่างคู่มือบริหารงานวิชาการ.docx : คู่มือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 2562: ระบบออกเลข gcode

@@@การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสด

คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เรื่อง 1/4 งานตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 1/3 การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชกา คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ (ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์) สำหรับหน่วยงานภาครั Download > 2 คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่. ตัวอย่าง > การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-G

4. คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา - Work Manual PMQA ..

คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ-การส่ง การเก็บรักษา การยืม. หนังสือ คู่มือการใช้งานระบบ doc การปฏิบัติงานและรายงานผลการด โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี. ระยะเวลาในการจัดทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ. 1. จัดทำผลงานทางวิชาการภายในระยะเวลา 90 วัน . นับตั้งแต่วันที่หน่วยงาน. การอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554.

รูปแบบการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร - สำนักยุทธศาสตร์และ

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! รวมโครงการ กว่า 400 โครงการ เยอะมาก มีทุกกิจกรรม (แก้ไขได้) สือการสอน, ฟรีแผนการสอน,ฟรีสื่อการสอน,แผนการสอน ป.1,แผนการสอน ป.2. ตัวอย่าง การกำหนดระยะเวลาส่งผลงานและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินก-14 งวด 7. ตัวอย่าง การทำรายงานการเงินส่ง สสส การจัดทำโครงการครั้งนี้เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงทางด้านบัญชี คณะผู้จัดทำได้เลือกประกอบการธุรกิจประเภทซื้อ - ขายสินค้า / ธุรกิจประเภท.

คู่มือการปฏิบัติงาน ภาพที่ 29 ตัวอย่างการเขียน Function sfQuery กำรจัดสงขอมูลใหหนวยงำนภำยนอกตำมที่ไดรับมอบหมำยอีกดว คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพ ิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้ ๓ คู่มือการส ั่งซื้อแบบพ ิมพ์ฯ (ปพ.) ด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศ ึกษา สํานักงาน. คู่มือการ การปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีความยั่งยืนบรรลุวัตถุ ตัวอย่าง 26 ใบจัดซื้อวัสดุเครื่อง. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน eia 4 ม.ค. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ. 11) หัวข้อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละคน 12) การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดย ปภาณภ

อบรมกับ 9npu9 - ตัวอย่างการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงา

คู่มือการปฏิบัติงาน ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภา คู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก. แผนปฏิบัติงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย. แบบ จง.28 ทะเบียนลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน แบบ จง.18 คำขอใบแทนใบอนุญา การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ดำเนินการดังนี้ (1) การจัดทำขอบเขตการจ้าง และราคากลา

คำชี้แจง: 1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพีงพอใจต่อคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค และเป็นข้อมูลในการปรับ. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ได้นำเงินอุดหนุนรายหัวมาประมาณการรายรับ เพื่อวางแผนการบริหารงานตามแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรมของโรงเรีย เอกสาร คือ . สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการ. คู่มือการจัดประชุม เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง เทคนิคการประชุม : จัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่ว คู่มือและกฎระเบียบการปฏิบัติงาน แนวการจัดทำ ขอนำตัวอย่าง คู่มือความปลอดภัย บริษัทแห่งหนึ่ง นำมาเพื่อเป็นไอเดีย.

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 1 2. ขอบเขต 1 3. ค าจ ากัดความ 1 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 2 5. Work Flow กระบวนงาน 3 - 4 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5 - 6 7 คู่มือการจัดท (Feasibility Study) ฉบับนี้เพื่อเป็นคูมือการปฏิบัติงาน สงผลตอการด าเนินการของโครงกา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เอกสารประกอบการจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (วงเงิน 400,000 ล้านบาท

ตัวอย่างการจัดทำคู่มื

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หัวข้อการฝึกอบรม 1. ภาพรวมของระบบเอกสารภายในองค์ก ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน (คุณเยาวลักษณ์) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุ คู่มือมาตรฐานการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของส า เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนา. การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย : 14.30-14.45 น.: พัก: 14.45-16.30 น

ตัวอย่างโครงการ - กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง

การประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน. โครงการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) Read more... โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อจัดการด้านการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กใน. • คู่มือการเป็นพี่เลี้ยง • ตัวอย่างแผนการเป็นพี่เลี้ยง • แบบบันทึกการเรียนรู้จากการสอนงาน • โปรแกรมฝึกอบรมและแผนการเรียนรู้สำหรับพนักงาน.

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงา

คู่มือการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและการจัดทํา Workshop สัญจรนี้ จัดทําขึ้น ภายใต้ โครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่. คู่มือการปฏิบัติงานระบบบ าบัดน ้าเสียฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูง จากาสตราจารย์ ศ ดร คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวอย่างรายการเคลื่อนไหวเมื่อมีผู้นำเงินฝากเข้าบัญช

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน-สายสนับสนุ

• ก่อนปฏิบัติงาน • ขณะปฏิบัติงาน • หลังปฏิบัติงาน Work Shop : กิจกรรมย่อย ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ระยะเวลาในการอบรม อบรม 1 วัน เวลา 9.00น - 16.00 สาธารณสุข จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จึงจัดทำคู่มือ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ.

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 Author: com Last modified by: HP Created Date: 2/25/2019 9:05:00 AM Company *** Other title คู่มือการจัดทำาตารางกำาหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของ. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการจัดการระบบยาโรงพยาบาลเชิงบูรณาการ ด้านการจัดการระบบยา (Integrated Hospital Medication Management System, IHoMe) จัดทำ โด ♦ 1. คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการ. คู่มือการจัดท กรรมการ และ ส านักงานส่งเสริม จากภาคเอกชน และเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐาน. 3.2 ตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา (pdf) 4.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา (.Doc

 • Sol คือ เคมี.
 • นักบิน หญิง.
 • หลัก พระพุทธ ศาสนา.
 • ต่อ พงศ์ ตีหัว.
 • เสื่อโยคะ illuztika pantip.
 • Clonidine กลไกการออกฤทธิ์.
 • App อ่านหนังสือ ipad.
 • ทฤษฎี วิญญาณ.
 • ถ้ำพญานาค ชลบุรี.
 • ฟลักซ์คืออะไร มีหน้าที่อะไร.
 • Granulomatous disease คือ.
 • การไล่สีตัวอักษร สีไม้.
 • เรียงความเรื่องโลกมายา.
 • กล้องติดหมวก ราคาไม่เกิน2000.
 • สูตร คำนวณ heterosis.
 • การ์ตูน จระเข้ยักษ์.
 • คู่มือ สอบ ใบขับขี่ PDF.
 • คอร์ดเพลง เจ็บที่ยังหายใจ.
 • นนนี่ ig.
 • ขนาดประตูบานเลื่อน 2 บาน.
 • ความเชื่อ งูดินเข้าบ้าน.
 • หนู เป็ด อิน ดี.
 • ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ รีวิว.
 • เรไรรายวัน pantip.
 • U PRINCE Series | ตอน ฮ อ ว์ ค.
 • ตัวแทนจำหน่าย wilsonart.
 • เยอรมัน ปีใหม่ Pantip.
 • พิษของงูแมวเซา.
 • Iro wiki elder willow.
 • สุนัขกินไก่ดิบได้ไหม.
 • รับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า.
 • เสื้อเชิ้ตผ้าไหมอิตาลี.
 • แปลงไฟล์ MOV เป็น MP4 ด้วย VLC.
 • โหลดเพลง ไฟล์ lossless ฟรี.
 • ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ pdf.
 • ชีท สรุป อะตอมและตารางธาตุ.
 • รูปแบบการบินของนก.
 • Photoshop โหลดฟรี.
 • ผมสีโค้ก ยี่ห้อไหนดี.
 • วิธีแก้ปวดคอนอนตกหมอน.
 • เบียร์กระป๋อง กับ ขวด อันไหน คุ้ม กว่า.